November's Hatha Sequence

Tadasana

2x Half Surya Namaskar

Rag Doll          

Surya Namaskar A

Standing Half Moon

Surya Namaskar B with Virabhadrasana II modification

Prasarita Padottanasana

Surya Namaskar B with Virabhadrasana II + Reverse Virabhadrasana II

Prasarita Padottanasana + Tripod Sirsasana

Surya Namaskar B with Virabhadrasana II + Reverse Virabhadrasana II + Utthita Parsvakonasana

Prasarita Padottanasana + Tripod Sirsasana + Headstand Pose

Surya Namaskar B with Virabhadrasana II + Reverse Virabhadrasana II + Utthita Parsvakonasana + Svarga Dvijasana

Dandayamana Janushirasana

Virabhadrasana IIi + Urdhva Prasarita Eka Padasana

Ukatasana - Revolved Chair + Parivrtta Utkatasana + Parsva Bakasana

Bakasana

Dolphin

Pincha Mayurasana

Balasana

Sphinx 

Salabhasana

Urdhva Dhanurasana

Balasana - Child's Pose 

Adho Mukha Svanasana

Eka Pada Rajakapotasana

Setu Bandha Sarvangasana

Urdhva Dhanurasana

Baddha Konasana

Supta Matsyendrasana

Eka Pada Apanasana
 
Apanasana

Savasana

 

Find the Music on Spotify!